Obec Bezděkov nad Metují
Bezděkov
nad Metují

Dotace

obr

------------------------------------------------------

obr.----------------------------------------------------

Modernizace IT technologií v ZŠ a MŠ

Bezděkov nad Metují

Obec Bezděkov nad Metují žádá o dotaci v rámci výzvy MAS Stolové hory, a to na projekt, který nabídne nový, moderní a kvalitní přístup ke vzdělávání v ZŠ a MŠ Bezděkov nad Metují. To vše prostřednictvím moderního IT systému tvořeného 2 notebooky, 2 stolními počítači a 1 interaktivní tabulí. Inovativní přístup ve vzdělávání je vhodným způsobem ke zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání. Celkové náklady projektu jsou 99.946,- Kč.

 

Žákovské lavice a židle do ZŠ v Bezděkově nad Metují

publicita

propagace

Chodníky v Bezděkově nad Metují podél silnice 30317 do Machova

 

 

 

Žákovské lavice a židle do ZŠ v Bezděkově nad Metují

Obec Bezděkov nad Metují žádá o dotaci ve výzvě Místní akční skupiny Stolové hory, která je zaměřená mimo jiné na školy a spolky, v celkové částce 78.600,- Kč na vybavení jedné kmenové třídy ZŠ v Bezděkově nad Metují novým nábytkem (12-ti sety školních nastavitelných lavic s odkládacími koši a dvěma židlemi) .

 

Obec Bezděkov nad Metují - Sběrná místa a kontejnery

Obec Bezděkov nad Metují získala finanční podporu z Ministerstva životního prostředí na realizaci projektu "Obec Bezděkov nad Metují - Sběrná místa a kontejnery " ve výši

Kč 646.634,- Kč. Cílem projektu je zlepšení technických podmínek pro zajištění třídění odpadů.

 

DSO Policka - Výsadba zeleně v mikroregionu Policko II

DSO Policka získala finanční podporu z Ministerstva životního prostředí na realizaci projektu " Výsadba zeleně v mikroregion Policko II" ve výši Kč 1.232.166,-. Realizací projektu dojde k obnobě zeleně veřejných prostor, zkvalitnění životního prostředí a posílení biodiverzity.

Propagace

Publicita

Bezděkov nad Metují - splašková kanalizace a ČOV

 

Státní fond životního prostředí České republiky poskytl obci Bezděkov nad Metují finanční podporu na realizaci investičního projektu výstavby splaškové kanalizace a ČOV, a to ve výši 41.346.851 Kč. Celkové náklady tohoto projektu jsou ve výši 65 mil. Kč bez DPH.

1

Tento projekt dále finančně podpořil ze svého rozpočtu Královéhradecký kraj, který částkou 3.000.000,- Kč pomůže obci zajistit financování vlastních zdrojů. Tato dotace je poskytnuta na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. DS2020/05988.

 

2Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Projekt bude realizován v letech 2019-2022.

Fotodokumentace:

1

Opěrná zeď s kolumbáriem na obecním hřbitově v Bezděkově nad Metují

V roce 2019 se obci podařilo získat finanční podporu projektu zaměřeného na bezpečnostní zajištění hřbitovního svahu oddělujícího církevní a obecní hřbitov, ale zároveň umožnující rozšíření hřbitovních míst formou vybudování kolumbária - tedy stavby pro ukládání pohřebních uren. Projekt je spolufinancován z rozpočtu Královéhradeckého kraje částkou 421.000,- Kč, evidováno pod číslem 19POVU1-0095.

Logo Královéhradecký Kraj

Fotodokumentace:

OZ1 OZ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Technická a dopravní infrastruktura - 3. etapa obytné zóny Jižní čtvrť

Obec Bezděkov nad Metují získala investiční dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 1.500.000,- Kč, evidováno pod číslem 18POVU1-0126.

Logo Karlovarský krajCílem projektu je zbudování technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu celkem 17 rodinných domů. Součástí projektu je konkrétně výstavba pozemní komunikace bez konečného povrchu, včetně vjezdů, výstavba splaškové a dešťové kanalizace, plynovodu a veřejného osvětlení.

Fotodokumentace:


Obnova hřbitovní zdi v Bezděkově nad Metují

Obec Bezděkov nad Metují získala finanční podporu z Ministerstva zemědělství ČR na realizaci projektu "Obnova hřbitovní zdi v Bezděkově nad Metují" ve výši 700.000,- Kč.

Předmětem obnovy hřbitovní zdi jsou stavební práce související s obnovou hřbitovní zdi a hřbitovních schodů u kostela sv. Prokopa. Veškeré práce budou realizovány na pozemku par. č. 277/1 v katastrálním území Bezděkov nad Metují, v obci Bezděkov nad Metují, v Královéhradeckém kraji.

Plakát

Dodavatelem stavebních prací je Jan Tošovský - stavební a zemní práce, IČ 44456506. 

Stavební práce jsou smluveny v celkové ceně 1.318.061,37 Kč včetně 21% DPH.


Obnova areálu kostela sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují

Jedná se o projekt realizovaný Římskokatolickou farností Police nad Metují, na kterém jsme administrativně spolupracovali. Hlavním cílem projektu byla obnova pláště kostela a obnova přilehlé kamenné hřbitovní zdi.

Celkové náklady projektu byly ve výši cca 5,5 mil. Kč.

kostel

 

Obec Bezděkov nad Metují (německy Bösig an der Mettau) leží ve východních Čechách v okrese Náchod asi 5 km severovýchodně od města Hronova na náhorní plošině nad řekou Metují ve výšce asi 500 m. Žije zde 587 obyvatel. V obci je evidováno 207 domů.

Jeho poloha nabízí pěkné výhledy do krajiny - na část polských Stolových hor (Góry Stolowe), Broumovské stěny, Krkonoše a Orlické hory. V dolní části obce stojí původní chalupy, hotel na Mýtě a vedle něj Hospoda na Mýtě.

V obci se nachází základní a mateřská škola. Leží hned vedle kostela. Z důvodu nedostatku žáků je pouze do 4. třídy a spojila se s ZŠ Police nad Metují. V obci působí skupina Českého červeného kříže, Tělovýchovná jednota Sokol Bezděkov nad Metují, Sbor dobrovolných hasičů a hudební skupina BTK.