Obec Bezděkov nad Metují
Bezděkov
nad Metují

Historie

Historie obce v datech a historické fotografieBezděkovské varhany

Obec v datech

1201 - vzniká písemné označení "Újezd polický"

1241 - Břevnovský klášter založil vesnici Bezděkov v době kolonizace pohraničního hvozdu ve 13. století. Pravděpodobně spolu s jinými obcemi stála již před nájezdem Tatarů r. 1241. Lokátorem byl jakýsi Čech jménem Bezděk, po kterém nese jméno.

1358 - první písemná zmínka o osadě Bezděkov

1406 - v Břevnovském urbáři je uveden Bezděkov jako "villa", což znamená vesnici se dvorem. V té době ves se dvorem patřila polickému klášteru.

1440 - za husitských válek přešel bezděkovský dvůr i se vsí do rukou zemana Petra

1558 - daroval opat ves Bezděkov úředníku kláštera Stanislavu Sladovskému ze Sladova (1558 - 1581). Po něm byl v držení jeho syna Jana (r. 1598 - 1615)

1624 - opat Jan Benno vykoupil dvůr i ves od Jindřicha Sladovského syna Janova

1654 - v Bezděkově bylo napočítáno 5 sedláků, 3 chalupníci a 13 zahradníků

1724 - započata stavba kostela sv. Prokopa v Bezeděkově za opata Otmara Zinkeho, narozeného v Broumově

1727 - podle urbáře měl Bezděkov 7 sedláků, 2 zahradníky a 22 domkářů

1727 - ve Rzu byl zřízen pro pěstování ryb velký panský rybník a při dvoře 3 rybníčky výtažní

1729 - byl vysvěcen kostel

1752 - z tohoto roku pochází dřevěná kazatelna. Tehdejší opat Fridrich v letech 1752 - 1772 občas v Bezděkově sloužíval mši svatou

1784 - v obci byla zřízena triviální škola. Učilo se v domě č. 30. Chodily sem děti z Petrovic a Petroviček

1785 - byly založeny samostatné matriky pro jednotlivé obce

1787 - zřízena při zdejším kostele fara

1788 - postavena dřevěná farní budova s kolnou a maštalí

1789 - v Bezděkově byla postavena první dřevěná škola (stávala na místě stodoly Josefa Jirmana č. 37 na návsi)

1792 - z nařízení Josefa II o zrušení některých kostelů dochází ke zboření ostašského kostela. Zvony byly převezeny do kostela bezděkovského

1799 - slavnostně instalován první stálý učitel Josef Čech, který zde působil 50 let

1834 - začal se stavět most pod Bezděkovem, místo pobořeného dřevěného

1847 - postavena zděná farní budova, jak ji známe z dnešní doby

1848 - stal se Bezděkov svobodnou obcí , k níž byl připojen jako osada Radešov

1852 - zřízena samostatná fara při kostele v Bezděkově

1856 - začalo se svítit petrolejem (do té doby se svítilo svíčkami a loučemi

1863 - postavena a slavnostně otevřená zděná školní přízemní budova na nynějším místě

1866 - zavedena čeština, jako vyučovací jazyk na škole v Bezděkově

1870 - vysázena alej lip od fary ke kostelu

1872 - ustaven v Bezděkově Spolek divadelních ochotníků

1872 - zdejší jednotřídní škola rozšířena na dvoutřídní

1873 - zahájeno vyučování v přestavěné jednopatrové školní budově

1873 - zahájena stavba tratě Choceň - Meziměstí, včetně nádraží a tunelu. Dokončeno 1875.

1881 - založen Spolek dobrovolných hasičů

1904 - zajišťování protipožární ochrany a zajišťování pitné vody. Na drahách byla vyhloubena velká vodní nádrž, u školy se začalo s vrtáním artézské studny, postaven stožár s větrným kolem, později přikoupen rychloběžný motor. Větrné kolo bylo často sraženo větrem.

1907 - postavena studna v Kalabóně

1908 - založena Tělocvičná jednota Sokol

1914 - stává se farářem p. Sigismund Bouška a působil na zdejší faře 10 let

1919 - první parcelace půdy od panství broumovského a statku polického

1920 - zavedena elektřina

1921 - zbourána stará dřevěná škola na návsi

1921 - byla rozebrána věž s větrným kolem s prodána do železného šrotu

1922 - přijat plánek na stavbu domku u školy pro čerpání vody pomocí elektromotoru

1922 - odhalen pomník padlým v první světové válce

1923 - prováděna parcelace klášterních pozemků

1925 - zahájena stavba vodovodu

1929 - ukončena stavba vodovodu

1930 - předána nově postavená hasičská zbrojnice Na Drahách

1932 - přidělování půdy státním pozemkovým úřadem v Praze. Z tohoto data druhá parcelace.

1939 - přišel příkaz zničit českého lva z pomníku padlých. Lev byl po celou dobu války zakopán ve stodole ve Dvoře.
1945 - v květnu byl vrácen na své místo

1940 - zakoupena nová motorová stříkačka a auto

1957 - po velkém nátlaku založena zemědělské družstvo. Celkem 72 zemědělců s 286 hektary půdy

1960 - založen oddíl ledního hokeje

1962 - projednáno zřízení hokejového hřiště na části pozemku hřiště současného

1970 - navrženo začít s výstavbou tělocvičny na hřišti

1972 - výstavba tělocvičny dokončena

1973 - se konala oslava ke stému výročí postavení školy

1978 - z příkazu nadřízených míst byla zrušena malotřídní škola

1982 - dokončení výstavby prodejny. Postavena byla brigádnicky v akci "Z" a Jednotou odkoupena

1990 - po revoluci byla opět otevřena škola jednotřídní. V r. 1991 dvoutřídní, v r. 1994 byla provedena oprava stropů, zvednuta střecha nad školkou, vestavěna střešní okna. Vznikly další místnosti. Ve škole jsou poprvé v historii školy tři třídy s pěti postupnými ročníky. (dříve bylo pět ve dvou třídách). Ve škole je dost místa na vyuku žáků, školní družinu i děti z mateřské školy a školní jídelnu. V roce 1999 byla provedena výměna oken za plastová.

1991 - oprava střechy kostela, výměna prken na krovech, oplechování, položení lepenky a břidlice, ukončeno v r. 1992

1992 - provedena hrubá stavba a zastřešení přístavby obecního úřadu a hasičské zbrojnice

1994 - byla dokončena stavba hasičské zbrojnice, v budově obecního úřadu bylo zahájeno s vydáváním obědů, nová lékařská ordinace začala sloužit občanům. Poštovní úřad v této budově zůstal.

1997 - zahájena 15. září plynofikace obce a koncem ledna 1998 ukončena

1999 - byla uspořádána sbírka na zvon a 24. října byl slavnostně posvěcen a zavěšen do věže kostela.

2000 - od 1. ledna byly dány do chodu věžní hodiny

2000 - o posvícení 22. října byl posvěcen obecní znak a prapor, v parčíku na návsi zasazena lípa a usazen pamětní kámen s nápisem: "Lípa 3. tisíciletí"

2000 - 20. června byly v budově Parlamentu ČR zástupcům obce Bezděkov n.M. slavnostně předány obecní znak a prapor.

 

Sestavil: Jaromír Kohl

Obec Bezděkov nad Metují (německy Bösig an der Mettau) leží ve východních Čechách v okrese Náchod asi 5 km severovýchodně od města Hronova na náhorní plošině nad řekou Metují ve výšce asi 500 m. Žije zde 587 obyvatel. V obci je evidováno 207 domů.

Jeho poloha nabízí pěkné výhledy do krajiny - na část polských Stolových hor (Góry Stolowe), Broumovské stěny, Krkonoše a Orlické hory. V dolní části obce stojí původní chalupy, hotel na Mýtě a vedle něj Hospoda na Mýtě.

V obci se nachází základní a mateřská škola. Leží hned vedle kostela. Z důvodu nedostatku žáků je pouze do 4. třídy a spojila se s ZŠ Police nad Metují. V obci působí skupina Českého červeného kříže, Tělovýchovná jednota Sokol Bezděkov nad Metují, Sbor dobrovolných hasičů a hudební skupina BTK.